Zamówienia publiczne to nie tylko procedury dotyczące zamawiania przez instytucje publiczne dostaw, usług i robót budowlanych. Jest to potężne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające poprawę jakości zamawianych dóbr, wsparcie innowacyjności oraz realizowanie polityki społecznej i strategii państwa. Za pośrednictwem zamówień publicznych wydatkowanych było w ciągu ostatnich lat co roku od 170 do 240 mld zł, co stanowi corocznie od kilku do kilkunastu procent PKB Polski.

Oczekiwania wobec sposobu, w jaki wydawane są środki publiczne, znacząco się zmieniły. Nie wystarczy już, by dostawy, usługi i roboty budowlane były jak najtańsze. Konieczne jest także, by były wysokiej jakości. Co więcej powinny być realizowane w inteligentny, zrównoważony sposób, uwzględniający zarówno najnowsze możliwości techniczne i innowacje, jak i wpływ zamawianych rozwiązań na środowisko naturalne. Efektywne wydatkowanie środków publicznych może przyczynić się do osiągnięcia znacznych oszczędności w sektorze publicznym przy jednoczesnym wzroście poziomu jakości nabywanych dóbr czy usług.

Przejrzyste regulacje, odpowiadające potrzebom narzędzia, myślenie strategiczne, działania nastawione na wysoką skuteczność, ukierunkowane na wsparcie innowacji, podniesienie konkurencyjności, pobudzenie inwestycji oraz walkę z nierównościami to droga wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego

Zamówienia publiczne mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców, w tym sektora MŚP, stanowiącego ponad 90% polskiego rynku, generującego olbrzymią część PKB i miejsc pracy. Dobrze przygotowane postępowania, odpowiadające rzeczywistej sytuacji na rynku, mogą być jednym z głównych źródeł dochodów, impulsem do rozwoju i inwestycji dla polskich firm. Dlatego też reforma ustawy Prawo zamówień publicznych, jako istotny element Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyczyni się do stałego rozwoju gospodarczego oraz będzie istotnym narzędziem polityki zapobiegającej wykluczeniu.

Prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone są przez zespół, w skład którego wchodzą prawnicy i legislatorzy z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Przez ostatni rok zostało przeprowadzonych szereg spotkań i konsultacji dotyczących problemów w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych oraz proponowanych rozwiązań z wieloma interesariuszami: organizacjami skupiającymi zamawiających i wykonawców, stowarzyszeniami, przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorcami oraz pełnomocnikami przedsiębiorców. Dodatkowo przeanalizowane zostały wszystkie nadesłane propozycje i analizy zawierające postulaty dotyczące zmian w systemie zamówień publicznych. Dzięki tym spotkaniom oraz analizom udało się zidentyfikować szereg barier i problemów trapiących system zamówień publicznych w Polsce.

Prezentowana porada może nie zawierać kompletnych informacji, aby rozwiązać konkretnie Twój problem.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zadaj pytanie prawnikowi.

Zadaj pytanie prawnikowi

Zamówienia publiczne Przetarg Administracja PKB Gospodarka Rozwój Prawo zamówień publicznych