W życiu codziennym najczęściej hasło alimenty, kojarzy się z przekazywaniem co miesiąc określonej kwoty przez jednego z rodziców na rzecz swoich dzieci. Warto jednak wskazać, że Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. normuje nie tylko kwestie alimentów na rzecz swoich dzieci. Obowiązek alimentacyjny może również powstać pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.
W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie związane z obowiązkiem alimentacyjnym dla byłego małżonka.

Źródłem powstania obowiązku alimentacyjnego jest samo zawarcie małżeństwa. Instytucja małżeństwa nie tylko jest potwierdzeniem więzi uczuciowych pomiędzy dwojgiem ludzi, ale również tworzy obowiązki m.in. wzajemna pomoc pomiędzy małżonkami. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02 lipca 1955r. (sygn. akt I CO 27/55) obowiązek alimentacyjny nie jest nowym prawem i nie wynika z rozwiązania małżeństwa, lecz jest kontynuacją w ograniczonym zakresie owej wzajemnej pomocy.

Mając na uwadze powyższe, podmiotami, które mają możliwość wnioskować o zasądzenie alimentów są byli małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, bądź małżeństwo zostało unieważnione.

Podstawową przesłanką do powstania roszczenia o alimenty jest m.in.: trudna sytuacja finansowa, która objawia się tym, że małżonek popada w niedostatek i ma trudności w zapewnieniu sobie środków finansowych na zaspokojenie podstawowych podstaw życiowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcie niedostatku nie ma określonego zakresu, co oznacza, że istotne jest, aby odpowiednio uzasadnić swoją sytuację życiową w trakcie wnioskowania o alimenty, gdyż na niedostatek może wpływać wiele czynników.

Istotnym i najważniejsze dla powstania obowiązku alimentacyjnego jest rozstrzygnięcie dotyczące winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Związane jest to z tym, że odmiennie kreują się zasady dla małżonków, które ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Poniżej zostanie to dokładnie wyjaśnione.

W przypadku rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów, jeśli popadnie w niedostatek. Te same zasady dotyczą sytuacji, gdy obie strony są winne rozkładu pożycia małżeńskiego bądź żadna ze stron nie jest winna. Natomiast odmiennie kreuje się sytuacja małżonków w przypadku orzeczenia o winie z wyłącznej winy, gdyż małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie może domagać się alimentów od małżonka, który nie przyczynił się do rozkładu małżeństwa. Za to drugi małżonek, u którego nie stwierdzono winy w rozkładzie małżeństwa może domagać się zasądzenia alimentów nie tylko w okolicznościach bycia w niedostatku, ale w każdym uzasadnionym przypadku pogorszenia sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

Zasądzenie alimentów dla byłego małżonka nie odbywa się na takich samych zasadach jak zasądzenie alimentów dla dzieci stron. A mianowicie, aby sąd mógł rozstrzygać o obowiązku alimentacyjnym, należy złożyć odpowiedni wniosek o alimenty. Należy mieć na uwadze odpowiednie uzasadnienie takiego wniosku, gdyż wniosek taki powinien przedstawiać argumenty przemawiające na korzyść wnioskującego. Niniejszy wniosek można złożyć w toku postępowania rozwodowego bądź już po rozwodzie w odrębnym postępowaniu.

Prezentowana porada może nie zawierać kompletnych informacji, aby rozwiązać konkretnie Twój problem.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zadaj pytanie prawnikowi.

Zadaj pytanie prawnikowi

Alimenty Rozwód Separacja Obowiązek alimentacyjny Małżeństwo Podział majątku Orzekanie o winie